Příspěvky

Zkusme přeprogramovat stroje, ne lidi

  O problematice sezónních změn v čase je na internetu velké množství diskuzí. Klíčová slova jako letní a zimní čas, kdy se čas posouvá, kdy se mění čas, kdo zavedl letní a zimní čas, jaký čas je přirozený, plýtvání denním světlem, biologické hodiny, narušení rovnováhy organismu, kdy bude sezónní změna času zrušena, zachovat letní nebo zimní čas a další podobné. Se sezónní změnou času o jednu hodinu si každý musí přeprogramovat své vnitřní biologické hodiny, což narušuje rovnováhu organismu. Příčinou problému je více než sto let starý postup přechodu času mezi letním a zimním časem a zpět, který nepoužívá současnou techniku. Je třeba v přechodném období přeprogramovat naše chronometry. Slunce pak bude v přechodném období vycházet přibližně ve stejnou dobu.  O tom však, musí rozhodnout  politická reprezentace v parlamentu EU. Tomuto tématu se věnuje následující ČLÁNEK .

Let's try to reprogram machines, not people

  There is a lot of discussion on the Internet about the issue of seasonal changes in time. Keywords such as summer and winter time, when does time shift, when does time change, who introduced summer and winter time, what time is natural, wasting daylight, biological clock, disruption of the organism's balance, when will the seasonal change of time be abolished, keep daylight saving time or winter time and others like that. With the seasonal time change of one hour, everyone has to reprogram their internal biological clocks, which disturbs the balance of the organism. The cause of the problem is a more than a hundred-year-old process of changing time between summer and winter time and back, which does not use current technology. Do our chronometers need to be reprogrammed during the transition period. The sun will then rise at approximately the same time during the transition period. However, this must be decided by the political representation in the EU Parliament. The followin